Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) Pravěk a staroorientální státy

 1) Pravěk a starověké orientální státy

 

·         ANTROPOGENEZE 

 

= proces vzniku a vývoje člověka ve společenskou bytost
-ontogeneze = vývoj jedince od zárodku do smrti, vliv má genetika, vše je cyklické
-fylogeneze = vývoj druhu, historický vývoj
-2 teorie vzniku člověka - kreacionistická (Boží existence) a evolucionistická teorie (Darwin – O původu druhu)
 
a) Ramapithecus (před 16 - 8 mil. lety)
- 100 cm, malá mozkovna, pohyb po stromech, tlupy, vegetarián, klacky, kameny, Afrika, Asie, Evropa
b) Australopithecus (před 5 - 1,5 mil. lety)
- Afrika, poddruhy (robustus - největší - 165 cm, africanus - nejmenší), již rýhy na mozku, vzpřímená postava, tlupa, nebyl vegetarián, Olduvaj
c) Homo habilis (před 2,5 - 1,5 mil. lety)
 

- neuměl rozdělat oheň, Afrika, 125 cm, 40 kg, 800 cm3, stavba ruky podobná člověku, klenuté chodidlo, všežravec, kamenné nástroje, artikulované zvuky, Olduvaj

d) Homo erectus (před 2 mil. - 200 000 lety)
-Afrika, Sumatra, Čína, Německo, člověk pekingský, kamenné nástroje (pěstní klín, pazourek), užíval oheň - vědomě ho nerozdělal, stále neartikuloval slova, proces hominizace, kanibalismus
e) Homo sapiens (před 250 000 - 40 000 lety)
 

- mozkovna = obličejová část, artikulovaná slova, dokonalé nástroje, nože, rydla, drásadla - specializace nástrojů, specializace lovu, jeskyně, chatrče (abri - převisy skal), pokrevní rody - nutnost spolupráce, člověk neandertálský - Německo, Itálie, člověk cromagnonský - Francie, naleziště: Šipka, Kůlna, sapientace, pohřby + náboženství

f) Homo sapiens sapiens (před 40 000 lety)
- 1. dálkové zbraně - luk, šíp, harpuny, putovali se zvířaty, zahloubené chalupy - polozemnice, měchy na vodu, 1. společenská dělba práce - žena, muž, upevnění rodu, pohřby - skrčenci - prenatální poloha, obřady, vznik náboženství, sošky - rituální, oběti, tance
 
- hominizace = polidšťování (bipedie - pohyb po dvou, dvoj esovitě prohnutá páteř, posazení lebky, změny na lebce - valy - držení čelisti, nejprve bez brady - nebyla možná artikulace, opozice palce - nebyli schopni jemnějších prací, jen chápali - člověk uchopuje)
- sapientace = proces rozvoje mozku, myšlení, psychika, společenského způsobu života
 

 

·         ZÁKLADNÍ DĚLENÍ PRAVĚKU

 

 

 

 

 

 

a) dle způsobu získávání potravy

- přisvojovací hospodářství = kořistnický způsob života, neproduktivní, sběr plodů, mršin, 3 mil. př. Kr.
- výrobní hospodářství = produktivní hospodářství, uplatnění zemědělství, 2. spol. dělba práce, domestikace zvířat, 10 000 př. Kr. - Neolitická revoluce
 

b) dle technologie při výrobě nástrojů

- přírodní výtvory, štípaná industrie, hlazená in., tlupa, kmen, rod
 

c) dle Christiana J. Thomsena (ředitel dánského muzea, 1836)

- dle materiálu, který lidé užívali k výrobě nástrojů
- doba kamenná, bronzová, železná
 
 

DOBA KAMENNÁ (paleolit, mezolit, neolit, eneolit)

 

 

1) paleolit (3 mil. - 8 000 př. Kr.)
- změny klimatu - osídlení Afriky (teplo, voda, zvěř)
a) nejstarší paleolit (3 mil. - 600 000 př. Kr.)
- Olduvaj, viz. paleolit
b) starý paleolit (600 000 - 250 000 př. Kr.)
- Homo erectus, štípaná industrie, křemen - krystalický - hroty - p. klín - zbraň, neproduktivní, jen užívání přírodnin, kolektivní lov
c) střední paleolit (250 000 - 40 000 př. Kr.)
- Homo sapiens, specializace lovu, náboženství, pohřby
d) mladý paleolit (40 000 - 10 000 př. Kr.)
- Homo sapiens sapiens, putování za zvířaty, polozemnice, dělba práce, malby - jeskynní, venuše - hliněné ženské sošky, Dolní Věstonice na Moravě, Předmostí u Přerova, Pavlov, Býčí skála, Pekárna, Kůlna, Šipka
e) Pozdní paleolit (10 000 - 8 000 př. Kr.)
 
2) mezolit a neolit
·         neolitická revoluce (10 000 - 6 000 př. Kr.)
- revoluce - něco skončí, začne něco nového
- 10 000 př. Kr. - klimatické změny, ledovec ustoupil na sever Evropy - příliv teplého vzduchu, změna hospodářství, vznik zemědělství (ochranářské X klasické), domestikace (= zdomácnění),  nadbytek - potřeba nádob - vznik řemesel, usedlý způsob života, zlepšení stravy, více dětí, prodlužování věku, více obyvatel, potřeba obdělat více půdy, úroda …
- extenzivní způsob hospodářství - zvětšování půdy, klůčení, žďáření
- matriarchální společnost - žena - zachovatelka rodu, symbol plodnosti
- menhiry - Carnac, Stonehange
 
3) chalkolit a eneolit (6 000 - 4 000 př. Kr.)
- metalurgie - kovy, polokamenná doba
- 1. rudy - Cu, Au, Ag
- kov byl spíše na okrasu, byl vzácný
- vynález kola - vozy, oradla
- 2. společenská dělba práce - zemědělci, řemeslníci
- majetková diferenciace
 

- vznik hrazených vsí - poloměsta

- vznik měst - znak města - hradby
 

- nový typ hospodářství - chrámové

- patriarchát - muž = ochránce
- keramické kultury (vypíchaná, zvoncová)
- u nás - užití pryskyřice, Polsko - jantar
- megalitické památky
 
 

DOBA BRONZOVÁ (4 000 - 700 př. Kr.)

 

 

- Přední východ - Turecko, Sýrie
a) Únětická kultura - sekeromlaty, šperky, hradiště
b) Mohylová kultura - pohřební schránky - u nás, jinak mohyly (nad hrobem)
c) Popelnicových polí - žárové pohřby
- majetkové války, rituální kanibalismus
 

DOBA ŽELEZNÁ (700 př. Kr. - 0)

a) období Hallstatské (starší doba železná) - 700 - 400 př. Kr.
- Rakousko, těžba soli, šperky, zbroj
b) období Laténské (mladší doba železná) - 400 př. Kr. - 0
- La Téne - město ve Švýcarsku
- Keltové - 4. st. př. Kr. - nájezdy do Evropy
- Markomani (Marobud), Kvádové
- obsazení Evropy, obchod, jantar, víno, kožešiny
- náčelníci + družina
- oppida - Stradonice, Závist - opevněna valenou hradbou - nezbořitelná
- náboženství - druidové - léčitelé, jmelí - halucinogenní
- Skythové - kočovníci - Ukrajina - mohyly
- Thrákové - Bulhaři - kovotepci - zlatý poklad
 

 

·         PODMÍNKY VZNIKU STÁTU

 

 

 

- vhodné přírodní podmínky - podnebí (vznik států u řek)
- úrodná půda - díky pravidelným záplavám
- potřeba organizace - zavlažovací systémy, kanály, nádrže
- vhodný vládce - despota (starověké despocie)
 

 

·         PRVNÍ STÁTY V MEZOPOTÁMII, EGYPTĚ, INDII A ČÍNĚ

 

 

MEZOPOTÁMIE (= Meziříčí)

-          Eufrat, Tigris
-          k zapotřebí  - byrokracie (organizace staveb)
-          CHRÁMOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (4 tis. př. Kr.), užití bronzu
-          5. tis. př. Kr. - Uruk, Eridu
-          národ - SUMEROVÉ - Starosumerské období (3000 - 2400 př. Kr.)
-          piktografické písmo (nerozluštěné), domestikace, tabulky, městské státy - Ur, Lagaš, Kiš
-          centrum = chrám, stavba hradeb, v čele - bůh, město = majetek boha, zástupce boha - velekněz, rozvinutá administrativa, TEOKRACIE (teos = bůh, vláda kněžstva)
-          pozdější centrum = palác (velekněze vystřídal vojenský velitel)
 

-          SARGON I. AKKADSKÝ - AKKADSKÁ ŘÍŠE (2340 - 2200 př. Kr.)

-          despota, krvelačný, krutý, původně byl chrámový sluha, vedl dobyvačné války, masové popravy, zánik říše kvůli Gutejcům - vtrhli do Mezopotámie, na jihu  Mezopotámie - Amorité - zničili Ur, ovládli i Gutejce
-          nakonec Amorité podlehli Asyřanům
-          ASYRSKÁ ŘÍŠE (2000 - 1750 př. Kr.)
-          město Assur
-          obchodní styky s Féničany (Středozemní moře), s Malou Asií
-          Novoasyrská říše (911 - 612 př. Kr.)
-          vystřídáno Babylónským obdobím (největší rozmach: 606 - 536)
-          Starobab. období (1900 - 1600) - na Eufratu, Chammurabiho zákoník (awilum, muškéni, otroci), společenské třídy se nebyly rovny
-          Novobab. období (do r. 539) - král Nabopolosar - 626 př. Kr. vyhnal Asyřany, král měl nedělitelnou moc
-          539 př. Kr. - Mezopotámie dobyta Peršany (Kýros II., předchůdce – Kambýsés I.)
-          klínové písmo, amfory, polyteismus, démoni, Enum a Eliš, Epos o Gilgamešovi, matematika, kalendář, zikkuraty (chrám), paláce, mozaiky, PRAVOÚHLÉ ulice, Ištařina brána, visuté hradby Semiramidiny, sošky …
 
 

EGYPT

-          nil, Horní Egypt (pastevectví), Dolní Egypt (zemědělství)
-          dělení dle dynastií (31, 32)
-          tzv. predynastické období - chalkolit, řemesla, obchod, soc. diferenciace
-          dynastická období  - k dispozici písemné památky
 

-          STARÁ ŘÍŠE

-          6 dynastií
-          Mechenu = Meni - spojil Horní a Dolní Egypt
-          válečné dynastie
-          dálkový obchod
-          hl. město - Menofér (Memfis)
-          říše rozdělena na nómy (nomarchos - v čele, dědičně, zástupce faraona)
-          pyramidy - symbol moci (Džóserova - nejstarší  pyramida v Sakkáře - 3. dynastie, Chufuvova -= Cheopsova  v Gíze, se sfingou - největší - 4. dynastie)
-          2263 - krize - neposlušní nearchové
-          1991 - 1. PŘECHODNÉ OBDOBÍ - krize, povstání chudých, rozpad St. říše
-          město Véset - centrum náboženství
-          STŘEDNÍ ŘÍŠE (1991 - 1786)
-          12 dynastií
-          prosperita
-          hl. město - Ictavei
-          dálkový obchod, bronz, reforma nómů - jmenováni odvolatelní byrokraté
-          Senvosred III. - zisk Núbie, dostatek otroků
-          1786 - 1580 - 2. PŘECHODNÉ OBDOBÍ - mořské národy (ze severu), Hyksósové, měli koně
-          NOVÁ ŘÍŠE (1580 - 1085)
-          ahmos - vyhnal mořské národy, 1551 - začal vládnout
-          18.- 20. dynastie
-          největší územní rozsah (Libye, Nubie, Střední východ)
-          chrámové kněžstvo
-          faraon + úředníci + vojsko
-          Amenhotep II., Thutmos III. - posílení kněží, bůh Amon
-          Amenhotep IV. (1365 - 1347) - nábož. reforma, zavedl kult Atona, přijal jméno Achnaton (= syn Atonův), hlavní město - Achetaton, manželka Nefertiti - spoluvládkyně, po jeho smrti opět návrat ke kultu Amona, posílení pozice kněžích, ti jméno Amenhotepovo vysekali z kamenů …
-          dynastie Ramsesovců (jméno Ramesse)
-          Ramses II. - 1. HISTORICKÁ BITVA (1285 př. Kr.) u Kadeše X Chetité, Ramses nabídl mír - 1. mírová smlouva v dějinách - 1270
-          Ramesse III. - odrazil mořské národy
-          Ramesse IV., V. - slabí, vliv kněží, Amonův chrám
-          POZDNÍ ŘÍŠE (1085 - 532)
-          nejednotná, dokonce chvíle vlády Asyřanů
-          525 př. Kr. - Egypt dobyli Peršané (Kambýsés II.)
 

 

 

 

-          faraon, kněží, úředníci (+ písaři) + velitelé, vojáci
-          ječmen, špalda, hrách, zelenina, cibule, česnek
-          vepři, ovce, kozy, husy, ryby
-          ekonomika - závislá na záplavách
-          literatura - Knihy mrtvých, zaříkávadla, hymny, pohádky
-          papyrus
-          4000 př. Kr. - počátky písma - obrázkové
-          hieroglyfy - posvátné písmo, pro kněží a faraona, znak označoval předmět
-          hieratické písmo  - kněžské
-          démotické písmo  - lidové - pro nenáboženské účely
-          bohové - 2500 bohů, Re (slunce), Hátor (plodnost), Amon (život)
-          víra v posmrtný život - žili správně, posmrtný soud, bůh Osiris, Sopek mohl špatné srdce sežrat
-          mumifikace - příprava těla na život po smrti
-          mumifikace - dle postavení
-          architektura - břeh mrtvých - záp. břeh Nilu (západ Slunce)
-          mastaby - podzemní prostory, mumie faraonů, zasypání pískem
-          pyramidy - hrobky faraonů, zabezpečovací systémy
-          skalní hroby - Údolí králů, Luxor, Karnak
-          obyčejné stavby - sušené (nepálené) cihly - nedochovány
-          sochy - jen faraonům
 

INDIE

-          hory, džungle, poušť - izolace od okolního světa, vlivu
-          Indus, Ganga
-          4000 př. Kr. - Cu, bronz
-          HARRAPSKÁ KULTURA (již ve 3000)
-          Mohendžo - daro
-          PRAVOÚHLÉ ULICE
-          kanalizace, koupelny, splachovací záchody, písmo, keramika - kruh, HRAČKY  - mírumilovnost, málo zbraní
-          1800 př. Kr. - Árjové - kmeny, pastevci z Mongolska, dobytek, koně, luštěniny
-          kasty (varmy) - brahmáni, kšátrijové, vaišové, šúdrové
-          Védské období (1200 - 600)
-          védy - nejstarší literární památky, Rvédské období - brahmánismus
-          Magadhská říše (600 - 400) - buddhismus, džinismus
-          Maurijská říše
-          Čandragupta - vojevůdce, král, vytlačil Alexandra Velikého (část dobyl r. 327)
-          Ašóka - král, vznešené pravdy buddhismu, bez násilí, stavba silnice, útulky pro chudé, mravní zásady - nápisy na sloupech
-          poté Guptovská říše - nakonec ale podlehla Mongolům
-          hinduismus - Višna, Šiva
 

ČÍNA

-          proso, rýže
-          porcelán
-          3000 - 1. sídla
-          vláda císařů
-          stavba lodí, plhu
-          113 dynastií
-          1. dynastie - Sia
-          1. doložená dynastie - Šang (1600-1025)
-          Čou (do r. 771), nejednotný stát, doba válčících států
-          Čchin - Čchin Š’Chuang-Ti - sjednotitel, 1. císař, centralizace, Čínská zeď (8850 km dlouhá)
-          Chan - do r. 220 N.L.!, úředníci - i z nižších vrstev, pravidelné zkoušky, státní akademie, majetkové rozdíly, otroctví pro dluhy, 1. mince
-          hedvábí, střelný prach, kompas, papír, porcelán
-          císař (panovník) = Syn Nebes
-          Sto škol - Jing X jang
-          Taoismus - Lao c‘, čest, síla, cesta = tao
-          Konfucionismus - Konfu c‘ - 6. st. př. Kr., Hovory, konání člověka - v souladu s Nebesy, etické normy
 
 

 

·         EGEJSKÁ OBLAST

 

-          antika - pojem vytvořený v renesanci
-          doba bronzová  - otrokářský řád!
-          naleziště - Egejské moře, naleziště mědi a cínu
-          pevnina - hornatá země, vznik 1. státních útvarů (3000 př. Kr.)
-          nejstarší oblast - Thesálie - již 7000 př. Kr.
-          několik kulturních oblastí:
 

-          KYKLADY (KYKLADSKÁ KULTURA)

-          mezi Řeckem a Tureckem
-          drahé kovy, bronz, dřevo
-          kolébka NÁMOŘNÍCH PLAVEB + obchodu (s Egyptem)
-          mramorové sošky, výroba keramiky
-          2000 př. Kr. - přesun kultury na Krétu
 

-          KRÉTA

-          období 1. paláců (2000-1800), období 2. paláců (1800-1500)
-          Mínojská období - král Mínoj, syn Minotaurus - legenda, labyrint, znak - 2břitá sekera, Théseus
-          lineární písmo A - pro úředníky - nerozluštěné
-          palác Knóssos
-          palác - ekonomická základna, složitá schodiště, hry s býky, lázně
-          paláce: Knóssos, Mallia, Kato Zakro, Faistos
-          1700 - zemětřesení - sopka Théra
-          důvod zániku Mínojského období - výbuch sopky + zemětřesení nebo příchod Achájů
-          Théra bývá ztotožňována s bájnou Atlantídou, zmínil se Platón ve spise Timaios
 

-          1600 - období 2. paláců - PEVNINSKÉ ŘECKO (Mykény, Týry)

-          1450 - Mykéňané dobývají Krétu, přesouvají se na pevninu
-          lineární písmo B - rozluštěné
-          Mykény - na sever od Peloponésu, paláce s válečnými motivy, šachtové hroby
-          kyklopské zdivo - stavěli jednoocí obři
-          městské státy: Mykény, Sparta, Pylos
-          vrchol - 13. stol. př. Kr., poté příchod mořských národů, začíná tzv. TEMNÉ OBDOBÍ (1100-800), máme málo historických pramenů, bylo období válek, jediný zdroj: Homér (Ilias a Odyssea)
-          Trója - ležela u dnešního Bosporu (Černé moře) - bohatá, placení za průjezdy
-          pokles a zničení Mykén - příchod DÓRŮ
-          kmeny: Achájové, Dórové, Iónové (Malá Asie)
-          Dórové již znali Fe
-          v čele - basileus (= král)
-          oikos = zemědělství - rozvoj
-          1. otroci, ale nejprve se stávali součástí bohatých rodin
 

 

·         ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU

 

-          paleolit (starší doba kamenná) - homo erectus, Beroun, Stránská skála, Přezletice u Prahy
-          mezolit (střední doba kamenná) - homo sapiens, Šipka, Kůlna
-          neolit, chalkolit - homo sapiens sapiens - Pavlov, Předmostí, Dolní Věstonice, Mohelnice, Bylany
-          vzácnější nálezy u nás - až střední paleolit - Šipka, Kůlna, Bečov
-          mladší paleolit -Věstonice (Karel Absolon), Pavlov
-          keramické kultury:
1) neolit - volutová (lineární) keramika, vypíchaná keramika (Bylany - tzv. dlouhé domy)
2) eneolit - kanelovaná, zvoncových pohárů, řivnačská, šňůrová, kulovitých amfor (Předměřice)
-          doba bronzová - Krušnohoří, tkalcovství (len, vlna, přesleny - závaží)
-          doba železná - ochlazení, pokles výnosů Fe, zhoršení zemědělství, sociální (majetková) diferenciace, válčení, Laténské období - Keltové - oppida - Stradonice, Závist
-          doba římská (germánská) - Řím X Germáni - Teutoburský les - vítězství Germánů, zmínka o Germánech - Tacitus (Germania - spis)