Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baroko v českých zemích i z pohledu literatury

 

BAROKO V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

Historické pozadí:

1620- bitva na Bílé hoře

1621- poprava na Staroměstském náměstí

1627- Obnovené zřízení zemské

1648- Vestfálský mír

České země součástí Habsburské monarchie →katolická konfese, Třicetiletá válka, hladomor, exil, pokles obyvatel našich zemí

ČESKÉ BAROKO OBECNĚ

- řada šlechticů přišla o majetky, jejich majetky poté zkonfiskovala cizí šlechta

- vzrostla robota a také se utužilo nevolnictví

- barokní stavitelé:

Dientzenhoferové (Chrám sv. Mikuláše, Loreta)

 

Santini- barokní gotika (kladrubský klášter)

Braun- sochy v Kuksu

 

Brokofové- sochy světců na Karlově mostě

-malíři:

Karel Škréta, Brandl

-grafik: Hollar

-na venkově rozkvétá selské baroko a lidová tvorba

OFICIÁLNÍ KATOLICKÁ TVORBA

- po Bílé hoře došlo k REKATOLIZACI a Habsburkové upevňovali katolictví pomocí JEZUITŮ

- Antonín Koniáš - Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající= seznam zakázaných knih, sám jich nechal spálit přes 30 000

další jezuité:

-Bridel, Balbín, Kořínek, Kadlinský- Zdoroslavíček v kratochvilném hájíčku postavený

-oblíbené byly i duchovní písně (Narodil se Kristus Pán)

-homiletická literatura=kázání (Šteyer-Postila katolická)

BEDŘICH BRIDEL

- jezuitský misionář, překladatel

-profesor rétoriky

- staral se o tisk pastoračních knih v Klementinu

-zemřel na mor

- psal latinsky i česky = Jesličky (kancionál), Život svatého Ivana (legenda), Co Bůh? Člověk? (báseň)

- Co Bůh? Člověk? – srovnává Boží velikost s vlastní nicotností

- Život sv. Ivana – psané prózou i veršem, Ivan byl prvním českým poustevníkem, nejprve byl mnich, ale poté se usadil v jeskyni, pil mléko laňky, která mu dělala společnost, odolával démonům, kteří ho pokoušeli, laňku zasáhl kníže Bořivoj, když lovil

ADAM MICHNA Z OTRADOVIC

-hudební skladatel, básník

-varhaník v J. Hradci

-sbírky: Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika

-Česká mar. muzika- sbírka duchovních písní, o Ježíšovi, Marii, zemřelých

JAN KOŘÍNEK

-dílo: Staré paměti kutnohorské – o havířích, rolnících, o Kutné Hoře- její dějiny až do roku 1614, části jsou veršované nebo mají podobu dialogu, hornická mluva- tu užívá i autor, Kořínek se zmiňuje i o husitech, dokonce je pomlouvá

BOHUSLAV BALBÍN

- jezuita, učitel

-autor latinských knih:

1) Výtah z dějin českých

2) Rozmanitosti z historie Království českého (Svaté Čechy, Učené Čechy...)

3) Nástin humanitních disciplin

4) O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu království českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících rozprava krátká, ale pravdivá, toto dílo, známější jako Obrana jazyka českého, bylo adresováno moravskému kronikáři Tomáši Pešinovi z Čechorodu, který (na rozdíl od Balbína) psal česky. Poprvé vyšlo až v roce 1775 pod latinským názvem Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého, který mu dal obrozenec František Martin Pelcl. Česky vyšla Obrana o dalších sto let později...

EXULANTSKÁ TVORBA PROTESTANTŮ

- útočiště: Anglie, Nizozemí…

- jejich knihy ovlivněny jejich zkušenostmi, když museli odejít pryč z Čech

- knihy byly tajně pašovány do „katolického“ Česka

- exulanti:

-Jan Amos Komenský- jednota bratrská

-Pavel Stránský ze Zap- novoutrakvista- latinské pojednání : O státě českém

-Pavel Skále ze Zhoře – luterán- Historie církevní

JAN AMOS KOMENSKÝ

-narozen v Nivnici

-brzy osiřel

-působil v Herbornu, Heidelberku

- manželka a synové zemřeli na mor

-1628- odešel do Lešna

- poslední biskup jednoty bratrské

-reformátor školství

-přišel o veškerý majetek

-psal latinsky i česky- Labyrint světa a ráj srdce

- psal výchovné a náboženské spisy

- je pochován v nizozemském Naardenu

-dílo:

1)Labyrint světa a ráj srdce:

Alegorická skladba Labyrint světa a ráj srdce vypráví o hledání místa ve světě a cestě k Bohu. Poutník prochází zvláštním městem (labyrintem světa). Doprovází ho Všezvěd Všudybud, který mu nasadí uzdu z Všetečnosti a Urputnosti, a Mámení, od něhož dostane brýle z Domnění a Zvyku. Poutník pozoruje různé stavy (řemeslníci, učenci, duchovní, vrchnost...) i povolání (námořníci, právníci, novináři...), ale žádné z nich se mu nezamlouvá. Setkává se s královnou Moudrostí a jejím neúspěšným nápadníkem Šalomounem a nakonec i s Ježíšem Kristem, od kterého definitivně přijímá novou uzdu a brýle. Poutník nenašel ráj srdce v tomto světě, ale ve víře.

2) učebnice: Orbis pictus- skládá se z obrázků a z popisků, používali ji i čeští jezuité

3) Didactica magna

Komenský-učitel národů- reformoval školství např. v Anglii, Nizozemí, Uhrách, Švédsku, výuka musí být názorná = škola hrou, učitel by podle Komenského měl postupovat od jednoduššího k těžšímu…

Další knihy Komenského

náboženské: Truchlivý

všenápravné: Cesty světla

naučné: O poezii české

pedagogické: Brána jazyků otevřená

 

 

 

 

 

 

Kocmánek- nechtěl do exilu, raději konvertoval, vzdělaný měšťan, kantor v Praze, psal básně o těžkém životě na venkově, kde lid trpěl morem, robotou, nevolnictvím=Lamentatio rusticana, dále psal historické skladby= Píseň o smrti A. z Valdštejna, psal také divadelní hry= O sedlském hňupu chtějícím žákem býti

BAROKNÍ ČEŠTINA

-slovní zásoba byla velmi bohatá

- alamodová poezie- přejemnělá a plytká literatura plná módních slovíček (Václav Jan Rosa)

-Komenský se snažil sestavil latinsko-český slovník

- hojně vycházela literatura náboženského charakteru, např. Bible svatováclavská

-pololidová tvorba